Vrijwillige CO2-compensatie

Door het klimaat centraal te stellen in zijn strategie wil TotalEnergies een belangrijke speler worden in de energietransitie door energie te leveren die betaalbaarder, betrouwbaarder, schoner en toegankelijker is voor zoveel mogelijk mensen. TotalEnergies heeft de ambitie om tegen 2050, samen met de maatschappij, koolstofneutraliteit (nul netto-emissies) te bereiken, en dit voor het geheel van onze industriële activiteiten en voor de emissies die voortvloeien uit het gebruik van onze energieproducten door onze klanten. Meer informatie

 

Met het oog op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, moedigt TotalEnergies u aan om uw verbruik van stookolie te verminderen en waar mogelijk te kiezen voor minder koolstofintensieve energiebronnen.

Met onze producten en diensten, zoals de energiediagnose of onze geadditiveerde Mazout Ultra helpen wij u zorg te dragen voor uw verwarmingsinstallatie.

Ons product Mazout Ultra is verrijkt met een aantal additieven, waaronder anticorrosieve en antioxiderende middelen die uw installatie helpen de prestaties op lange termijn te behouden en de vorming van roest te vertragen. Een schonere verwarmingsketel met minder afzettingen, zorgt voor een optimale verbranding in vergelijking met gewone stookolie.

Voor broeikasgasemissies die niet kunnen worden vermeden of verminderd geven wij u de mogelijkheid om vrijwillig te compenseren voor de resterende broeikasgasemissies in verband met de stookolie die wij aan u leveren. 

Wat is CO2-compensatie?

In ons dagelijkse leven veroorzaken de menselijke activiteiten een uitstoot van broeikasgassen (BKG) die gevolgen hebben voor de klimaatverandering. Door acties zoals duurzame mobiliteit, verantwoorde voedingen, afvalsortering en recyclage kan iedereen zijn koolstofvoetafdruk verkleinen.

 Echter, ondanks alle pogingen tot vermijding en vermindering kunnen sommige broeikasgasemissies niet worden vermeden. Vrijwillige koolstofcompensatie maakt het mogelijk deze resterende emissies geheel of gedeeltelijk te compenseren door de financiering van projecten ter vermindering, vermijding of afvang en opslag van koolstof: herbebossing, vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen, toegang tot energie voor de armste bevolkingsgroepen, enz. 

Deze koolstofcompensatieprojecten, die over de hele wereld worden uitgevoerd, leveren koolstofkredieten op die overeenstemmen met een bepaalde hoeveelheid vermeden, verminderde of opgeslagen broeikasgasemissies.

 

 

Elke ton broeikasgas die door een koolstofcompensatieproject wordt verminderd, vermeden en/of opgeslagen, uitgedrukt in ton CO2-equivalent (tCO2-eq), wordt gecertificeerd en leidt tot de uitgifte van een koolstofkrediet. Elk koolstofkrediet komt dus overeen met één ton CO2-equivalent.

 

TotalEnergies biedt u oplossingen op maat om de broeikasgasemissies van de stookolie die u koopt te compenseren. De koolstofkredieten die TotalEnergies hiervoor gebruikt, worden gecertificeerd door onafhankelijke derde partijen en worden erkend als: 

  • Echt: elke reductie, vermijding en/of opslag van broeikasgasemissies en de projectactiviteiten die deze tot stand brengen vinden daadwerkelijk plaats. 
  • Meetbaar: elke reductie, vermijding en/of opslag van broeikasgasemissies is kwantificeerbaar, dankzij erkende meetinstrumenten en de toepassing van een geloofwaardige emissiebasis. 
  • Permanent: de koolstofkredieten vertegenwoordigen een permanente reductie, vermijding en/of opslag van broeikasgasemissies. Wanneer projecten een omkeerbaarheidsrisico inhouden (d.w.z. wanneer de opgeslagen kooldioxide weer in de atmosfeer kan komen, bijvoorbeeld door bosbranden), worden er adequate voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het risico tot een minimum wordt beperkt en dat er, in het geval van een onbedoelde uitstoot, een mechanisme is om ervoor te zorgen dat de reductie of opslag wordt vervangen of gecompenseerd. 
  • Aanvullend: de met het project samenhangende reductie, vermijding en/of opslag van broeikasgasemissies komt bovenop die welke zou zijn gerealiseerd als het project niet zou zijn uitgevoerd. 
  • Onafhankelijk geverifieerd: elke reductie, vermijding en/of opslag wordt met een redelijke mate van zekerheid geverifieerd door een onafhankelijke derde partij die geaccrediteerd is volgens een van de door de International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) goedgekeurde compensatienormen in de sector waar het project plaatsvindt. 
  • Uniek: elke metrische ton kooldioxide-equivalent (tCO2-eq) wordt via een koolstofbonus slechts eenmaal gereduceerd, vermeden of opgeslagen, zodat dubbeltelling wordt vermeden. 

Wanneer u ervoor kiest de broeikasgasemissies die verband houden met de producten die u koopt vrijwillig te compenseren, zal TotalEnergies de overeenkomstige hoeveelheid koolstofkredieten uit de markt halen, waardoor ze permanent en onherroepelijk uit de commerciële circulatie worden gehaald, en u gepersonaliseerde koolstofcompensatiecertificaten bezorgen. 

De uitstoot van ProxiFuel compenseren

Van nu af aan kunt u bijdragen aan het behoud van bossen door het KARIBA REDD+ project te financieren (Terugdringing van broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden).

Het KARIBA REDD+ project pakt de ontbossing aan van bijna 785.000 hectare bos met vele kwetsbare soorten in Zimbabwe door acties te financieren om de bestaansmiddelen van lokale gemeenschappen te verbeteren door hun onafhankelijkheid en welzijn te bevorderen, en door het bos te beschermen.

Verbeterde klinieken zorgen voor betere gezondheidszorg en infrastructuur als nieuwe wegen, waterputten en biovergisters verbeteren het dagelijks leven. Daarnaast worden er schoolbeurzen gegeven aan de armste lagen van de bevolking. 

De activiteiten van het project op het gebied van instandhoudingslandbouw, gemeenschapstuinen, bijenteelttraining, brandbeheer en ecotoerisme scheppen banen en bevorderen duurzame inkomens, waarvan de hele regio profiteert. 

Dankzij het project zal 196 miljoen ton CO2-equivalent  worden vermeden gedurende 30 jaar. Het project voldoet aan de internationale normen VCS (Verified Carbon Standard) en CCB (Climate, Community & Biodiversity) Gold, 

 

Hoe doet u dat? Het is heel eenvoudig!

De volgende keer dat u stookolie online, per telefoon of via uw account bestelt, kiest u gewoon de optie 'Co2-compensatie'.

U wordt dan één eurocent per liter aangekochte stookolie aangerekend die het KARIBA REDD+ project zal helpen financieren. 

U ontvangt dan een gepersonaliseerd certificaat waaruit blijkt dat u bijdraagt aan het KARIBA REDD+ project door de aankoop van stookolie, met vermelding van het volume van de betrokken broeikasgasemissies.

 

Een koolstofkrediet is een rekeneenheid die staat voor één ton CO2-equivalent (tCO2-eq) waarvan de uitstoot is vermeden, verminderd of opgeslagen dankzij een koolstofcompensatieproject. Eén koolstofkrediet = 1 tCO2-eq.
De verschillende broeikasgassen verschillen onder meer door de hoeveelheid energie die zij kunnen absorberen en hun 'levensduur' in de atmosfeer. Het 'CO2-equivalent' (CO2-eq) is een eenheid die door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is gecreëerd om de effecten van de verschillende broeikasgassen op de opwarming van de aarde te vergelijken en de emissies ervan bij elkaar te kunnen optellen. Het IPCC is bijvoorbeeld van mening dat een ton methaan (CH4) een aardopwarmingsvermogen heeft dat gemiddeld 28 keer hoger ligt dan een ton CO2 over een periode van 100 jaar. Elke ton methaan wordt in de BKG-emissiebalans dus geteld als 28 ton CO2-equivalent.
TotalEnergies Belgium berekent de uitstoot van broeikasgassen uitgedrukt in ‘ton CO2-equivalent’ - t CO2-eq. Deze berekening wordt gedaan op basis van uw eigen stookolieverbruik alsook op basis van het verbruik verbonden aan het produceren en transporteren van uw stookolie door TotalEnergies. Het Franse Agentschap voor Milieu- en Energiebeheer (ADEME) heeft volgende emissiefactors gepubliceerd: 1 liter stookolie verbruikt = 2,68 kg CO2-eq en 1 liter stookolie geproduceerd en getransporteerd = 0,58 kg CO2-eq. bron: Base Carbone®.

Hebt u nog vragen ?

De FAQ raadplegen