ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - PROXIFUEL (v. 05/2023)

 1. Bestellingen worden slechts opgenomen en offertes slechts gemaakt voor zover goederen, vervoermiddelen en verpakking voorhanden zijn.
 2. De koper zal alle maatregelen nemen om de levering goed te laten verlopen en houdt zijn opslaginstallatie, duidelijk geïdentificeerd, toegankelijk, in goede staat en conform de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Indien dit niet het geval is, behoudt de verkoper zich het recht om de levering te weigeren. De verkoper behoudt zich eveneens het recht om de geleverde hoeveelheid te beperken voor veiligheidsredenen. Wanneer de koper zelf de te leveren hoeveelheid bepaald heeft, zal hij waken om over geschikte opslagmogelijkheden te beschikken en is de verkoper in geen geval aansprakelijk voor productoverloop. Ingeval van leveringsincident zal de koper onmiddellijk de chauffeur en de verkoper waarschuwen. Een aantal persoonlijke gegevens van de koper kunnen worden bewaard door de verkoper voor de goede uitvoering van de levering.
 3. De verkoper zal zich naar best vermogen inspannen om de goederen binnen de overeengekomen termijn te leveren. In geval van vertraging bij de levering en op voorwaarde dat de koper een schriftelijke herinnering verstuurd heeft en dat 48 uur nadat de verkoper hoger genoemde herinnering ontvangen heeft, de goederen nog steeds niet geleverd werden en dat deze vertraging enkel en alleen aan de verkoper te wijten is, kan de koper per dag vertraging een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% van het totale bedrag van de bestelling met een maximum van 15% van het totale bedrag van de bestelling, van de verkoper vorderen.
 4. De verkoper heeft het recht de leveringen op te schorten of te beperken in geval van oorlog, oproer, staking, invoer- of uitvoerbeperkingen, blokkade, ongevallen van alle aard, zelfs onderweg voorgekomen, gebrek aan verpakking of vervoermiddelen, tekort aan producten of grondstoffen, beperkingen van alle aard zowel voorgevallen in de landen van productie als in de landen van consumptie, geval van overmacht, toeval en elk feit dat de mogelijkheid van de verkoper beperkt om de goederen aan te kopen, te vervoeren, in te voeren, te lossen of te
 5. De koper moet de aard en de kwaliteit van de goederen controleren op het ogenblik van de levering. Bij gebreke aan schriftelijke opmerkingen of bezwaren binnen de drie dagen na de levering, wordt de koper geacht de goederen aanvaard te hebben. De koper zal alle maatregelen nemen om de kwaliteit van de goederen niet te verminderen, hetzij door zijn eigen toedoen, dan wel door een derde.

Indien de aansprakelijkheid van de verkoper wordt ingeroepen, kan de koper onder geen beding aanspraak maken op een schadeloosstelling van indirecte schade, met name commerciële of financiële schade zoals een minwaarde, een kostenverhoging, een klantenverlies of een te verwachten winst, een ontregeling van de planning, handelingen of klachten van derden. Deze alinea is niet van toepassing op leveringen aan consumenten in de zin van Boek VI – Marktpraktijken en consumentenbescherming WER.

 1. De verkoper waarborgt dat de goederen die onderworpen aan de REACH-reglementering (verordening EG nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen), conform zijn aan deze verordening zoals van kracht op de dag van de levering, voor de gebruikswijzen beschreven in de Veiligheidsinformatiebladen (SDS) beschikbaar op quicksds.com. De koper verbindt zich ertoe hun bepalingen en voorzorgsmaatregelen na te leven en ze over te maken aan zijn personeelsleden alsook eventuele verdere afnemers. De verkoper zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook als gevolg van een gebrek aan informatie door de koper over de inhoud van de SDS, van het niet respecteren van deze inhoud door eender welke verdere afnemer of van een gebruik van de goederen dat niet voorzien is in de SDS of dat afgeraden werd door de verkoper. De overeengekomen kwaliteit van de geleverde goederen wordt uitsluitend bepaald door de specificaties van de verkoper. De geïdentificeerde gebruiken in de zin van de REACH-verordening vormen op zichzelf geen akkoord tussen partijen met betrekking tot de kwaliteit van de goederen, noch met betrekking tot een bepaald gebruik ervan.
 2. De goederen worden gefactureerd tegen de maximum toegelaten prijs die van kracht is op de dag van de levering, met uitzondering van de goederen besteld via de websites mazoutonline.be en www.proxifuel.be die gefactureerd worden tegen de prijs die is overeengekomen bij de bestelling met als maximum de maximum toegelaten prijs op de dag van de bestelling. Elke afwijking van deze bepaling wordt slechts ten voorlopige titel toegestaan en brengt in geen geval schuldvernieuwing teweeg. De koper zal toezien op de strikte naleving van de wetgeving, ook op fiscaal vlak, zowel voor zichzelf als voor elke persoon aan wie hij de goederen zou leveren. In geval van niet-naleving van deze bepalingen, houdt de verkoper zich het recht voor de levering op te schorten of het contract te ontbinden zonder vergoeding voor de koper, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.
 3. Alle verkopen zijn contant betaalbaar. Andere aanvaarde betalingswijzen brengen in geen geval schuldvernieuwing teweeg. Alle facturen vervallen op de erop vermelde vervaldatum. Indien de factuur vervalt in een weekend of op een feestdag, dan is de factuur betaalbaar de eerste werkdag In geval van betaling per

domiciliëring geldt de factuur als prenotificatie van debet die wordt uitgeoefend op de vervaldatum vermeld op de factuur. De pre-notificatietermijn wordt beperkt op minimum 5 dagen. Met betrekking tot een koper, handelaar of vennootschap, op iedere niet-betaalde vervallen factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd, vanaf de vervaldatum tot op het ogenblik van volledige betaling, waarbij iedere begonnen maand als volledig verschuldigd beschouwd wordt. Bovendien zal elke onbetaalde factuur, nadat een eerste schriftelijke aanmaning aan de koper werd gestuurd, automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 9%, met een minimum van 50 €,

ter vergoeding van het nadeel berokkend aan de verkoper in het beheer en organisatie van zijn onderneming. Bij niet- betaling of bij gedeeltelijke betaling van een factuur of van een wissel op hun vervaldag, vervallen betalingstermijnen toegestaan voor alle andere gedane leveringen en wordt het totale bedrag van de debetrekening en van de aanvaarde niet-vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar. Ingeval van niet gerechtvaardigd gebruik door de koper van zijn recht op terugbetaling voorzien door de artikelen VII.37 en VII.38 van de WER betreffende de betalingsdiensten, zal de verkoper het recht hebben op terugbetaling - bovenop de schadevergoeding en nalatigheidsintresten hierbovenvermeld - van alle kosten door hem gedragen die betrekking hebben op het niet gerechtvaardigd door de koper uitgeoefende recht op terugbetaling.

Met betrekking tot een koper die de hoedanigheid van consument heeft (particulier) :

Het niet-betalen van een factuur op de vervaldatum ervan zal de verzending van een 1ste herinnering zonder kosten met zich meebrengen.

Het niet-betalen van het verschuldigde bedrag binnen een termijn van 14 dagen die volgt op de 3de werkdag na de verzending, zal van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling de aanrekening van een verwijlinterest met zich meebrengen berekend overeenkomstig de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties op het verschuldigd blijvend bedrag. Deze interest varieert semestrieel

Bovenop de verwijlinterest zal een forfaitaire vergoeding gevorderd worden en die zal als volgt berekend worden :

Voor een verschuldigd blijvend bedrag lager of gelijk aan 150 €, zal de forfaitaire vergoeding 20 € bedragen

Voor een verschuldigd blijvend bedrag tussen 150,01 en 500 €, zal de forfaitaire vergoeding 30 € bedragen plus 10% van het verschuldigd blijvend bedrag

Voor een verschuldigd blijvend bedrag hoger dan 500 €, zal de forfaitaire vergoeding 65 € bedragen plus 5% van het verschuldigd blijvend bedrag op de schijf hoger dan 500 € met een maximum van 2.000 €

De voorwaarden zijn identiek aangaande de overeenkomsten met betrekking tot de regelmatige levering van goederen of diensten waarvoor vanaf de 4de herinnering kosten ten belope van 7,50 € in rekening gebracht zullen worden, vermeerderd met de portkosten.”

De koper moet de correcte toepassing van de tariefbepalingen en eventuele overeengekomen kortingen verifiëren en dit voor elke betaling van de factuur. Iedere betwisting na betaling van de betrokken factuur zal buiten beschouwing blijven. Alle taksen of rechten, vastgesteld of vast te stellen door enige administratieve overheid, zijn ten laste van de koper. De aanvaarding of betaling van een factuur geldt als aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden van de verkoper, ook voor toekomstige leveringen.

 1. Het risico van de goederen wordt aan de koper overgedragen bij levering, onverminderd art. 1138 al. 2 Burgerlijk Wetboek. Nochtans, en behoudens andersluidend beding, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de gefactureerde prijs, de eventuele moratoire intresten en andere vergoedingen verschuldigd door de koper. Indien de goederen doorverkocht worden aan een derde vóór volledige betaling door de koper, licht deze laatste de derde koper in over het eigendomsvoorbehoud van de verkoper en brengt hij de verkoper op de hoogte van de overdracht zodat deze zijn rechten kan vrijwaren en, desgevallend, ten aanzien van de derde een terugvordering kan uitoefenen op de verkoopprijs.
 2. In geval van bestelling die via de websites mazoutonline.be en www.proxifuel.be geplaatst wordt bij NV Proxifuel kan de Klant zich niet beroepen op het herroepingsrecht in het kader van de levering van stookolie.
 3. In het kader van de levering van pellets in zakken heeft de klant een herroepingsrecht van 14 dagen. De klant verliest dit herroepingsrecht zodra de pelletzak wordt geopend of beschadigd. Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het adres: info@proxifuel.be.
 4. De informatie die wordt verzameld in het kader van bestellingen, leveringen en elke andere dienst aangeboden of geleverd door NV Proxifuel maakt het voorwerp uit van een IT verwerking die bestemd is voor hun beheer, hun facturatie en hun uitvoering. De persoonsgegevens zijn voorbehouden voor het gebruik ervan door NV Proxifuel en kunnen enkel worden doorgegeven aan ondernemingen van de groep TOTAL of dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling, het beheer van de levering en de uitvoering van de eventuele diensten. Deze gegevens worden door NV Proxifuel bewaard gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende 3 jaar na het verstrijken ervan of na de laatste bestelling. Deze bewaringstermijn geldt onder voorbehoud van een wettelijke verplichting van bewaring of een gerechtvaardigd belang van NV Proxifuel om die gegevens langer te bewaren. Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikken de Klant en, indien van toepassing, de betrokken natuurlijke personen, over een recht van toegang, wijziging en schrapping van persoonsgegevens bij NV Proxifuel op volgend adres: Anspachlaan, 1/2 , 1000 Brussel of personaldata@proxifuel.be. De Klant en, indien van toepassing, de betrokken natuurlijke personen kunnen zich om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben. De Klant verbindt zich ertoe de betrokken natuurlijke personen van deze bepalingen te
 5. Elke verkoop is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel. In geval van een geschil met een consument in de zin van

Boek VI – Marktpraktijken en consumentenbescherming WER, zal de verkoper enkel voor de hoven en rechtbanken van Brussel, gedaagd kunnen worden. De consument zal, naar keuze van de verkoper, voor één van de rechters bepaald in artikel 624, 1e, 2e en 4e van het Gerechtelijk Wetboek gedaagd kunnen worden.